Wat is BHV?

BHV, oftewel Bedrijfshulpverlening, stelt bedrijven in staat om snel te reageren in noodsituaties. Bijvoorbeeld in het geval van brand, een ongeval of ongeluk. Het laatste wat je als werkgever immers wil, is de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers in gevaar brengen. Door bedrijven in Nederland verplicht te stellen om aan wet- en regelgeving rondom bedrijfsrisico’s te voldoen, kan er in elk bedrijf adequaat gehandeld worden in noodsituaties.

 

Welke wetgeving is er voor BHV?

In Nederland kennen we de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) die de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving bij werkgevers legt. Deze wet bepaalt het kader voor het beleid. Artikel 15 van de Arbowet legt uit dat er één of meerdere werknemers aangewezen moeten zijn als bedrijfshulpverleners. Jij als werkgever bent verplicht om ervoor te zorgen dat deze BHV’ers beschikken over de juiste opleiding en uitrusting. Daarnaast moeten BHV’ers binnen jouw organisatie te allen tijde “zodanig in aantal en zodanig georganiseerd” zijn dat zij hun taken naar behoren kunnen vervullen.

Voorheen was je als werkgever verplicht om voor elke 50 werknemers 1 BHV’er aan te wijzen. Sinds 2007 geldt deze 1:50 regel echter niet meer, en worden er geen exacte aantallen meer genoemd. Tegenwoordig wordt het aantal BHV’ers bepaald via een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), en is het sterk afhankelijk van jouw specifieke bedrijfsomstandigheden.

Wij kunnen hierin een helpende hand bieden. Onze experts kunnen jouw organisatie helpen met het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Zodoende kom jij erachter wat er precies nodig is om de veiligheid van jouw personeel te garanderen. Zo ben je zeker dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen rondom BHV!

 

Voor wie is BHV verplicht?

Volgens de Arbowet is elke werkgever verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Dit betekent dat er altijd voldoende opgeleide BHV’ers aanwezig moeten zijn om eerste hulp te verlenen, brand te bestrijden en collega’s te evacueren. Elk bedrijf met werknemers onder zijn hoede is verplicht om te zorgen voor een goede BHV organisatie.

Voor ZZP’ers ligt de verplichting rond BHV iets complexer. Volgens de Arbowet zijn zij niet automatisch verplicht om BHV maatregelen te treffen, omdat zij niet als werkgevers worden gezien. Echter, dit betekent niet dat er geen enkele verantwoordelijkheid bestaat. ZZP’ers die anderen in dienst nemen of met collega ZZP’ers samenwerken, dragen een zorgplicht voor deze personen. Dit houdt in dat er maatregelen moeten zijn getroffen om een veilige werkomgeving te garanderen, conform Artikel 658 van het Burgerlijk Wetboek. Deze zorgplicht geldt dus ook als er geen formele arbeidsovereenkomst is.

 

Hoe voldoe je aan de BHV verplichting?

Om aan de BHV verplichting in Nederland te voldoen, moeten werkgevers een aantal stappen ondernemen en maatregelen implementeren. Dit zijn de belangrijkste stappen om aan de BHV verplichting te voldoen:

  • Analyseer risico’s: Voer een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit om de specifieke uitdagingen in kaart te brengen. Dit omvat een inventarisatie van de potentiële noodsituaties die zich kunnen voordoen, zoals brand, ongevallen, medische noodgevallen, enzovoort.
  • Stel een BHV team samen: Kies medewerkers die de rol van BHV’er op zich willen nemen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico’s moet er een bepaald aantal BHV’ers zijn opgeleid. Het is belangrijk dat er te allen tijden voldoende bezetting is om aan deze verplichting te voldoen. Denk hierbij dus ook aan vakanties, verzuim en eventuele nachtdiensten. Deze BHV’ers moeten een basistraining volgen en jaarlijks herhalen om een geldig diploma te bezitten.
  • Ontwikkel een BHV plan: Creëer een schriftelijk BHV plan waarin de procedures voor noodsituaties worden beschreven. Dit plan moet worden afgestemd op de organisatie en de noodsituaties die zich kunnen voordoen. Het moet ook informatie bevatten over evacuatieprocedures, de locatie van BHV middelen en -apparatuur, en contactgegevens voor hulpdiensten. Hou het plan up-to-date en pas indien nodig aan.
  • Zorg voor BHV middelen: Zorg ervoor dat het BHV team toegang heeft tot de benodigde middelen en apparatuur, zoals EHBO-kits, brandblussers, AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren), en andere specifieke apparatuur die relevant is voor jouw organisatie.
  • BHV trainingen: Zorg ervoor dat alle BHV’ers de juiste training hebben gevolgd om hun taken adequaat uit te voeren. De training omvat doorgaans eerste hulp, brandbestrijding en evacuatieprocedures.
  • Oefen regelmatig: Zorg ervoor dat BHV’ers regelmatig oefenen en hun opleiding herhalen, zodat ze altijd klaar zijn voor noodsituaties. Geef BHV’ers de ruimte en verantwoordelijkheid om de rest van het personeel mee te nemen in de bedrijfshulpverlening, door bijvoorbeeld regelmatig een evacuatie te oefenen, of maandelijkse meetings te organiseren.
  • Toetsing: Laat de RI&E en het BHV plan toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst om te zorgen dat deze voldoen aan wettelijke vereisten.

Niet voldoen aan de BHV verplichting: dit zijn de gevolgen

Bedrijven die niet voldoen aan de BHV verplichtingen kunnen boetes krijgen van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Bovendien kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van het ontbreken van adequate BHV. Soms brengen verzekeringsmaatschappijen hogere premies in rekening of dekken niet alle kosten, als een bedrijf niet aan BHV eisen voldoet. Kortom, het niet voldoen aan de BHV verplichting kan ernstige gevolgen hebben, zowel op juridisch gebied als op het gebied van veiligheid en reputatie.

 

Voordelen van een goed georganiseerde BHV

Een goed georganiseerde BHV zorgt niet alleen voor veiligheid, maar draagt ook bij aan het welzijn van werknemers. Aandacht voor gezondheid en een veilige omgeving geeft werknemers vertrouwen in de organisatie. En ook daarbuiten werkt dit door: een bedrijf dat geeft om zijn werknemers heeft een beter bedrijfsimago. Bij BHV’ers zelf merken wij meer zelfvertrouwen, plezier in het werk en uitdaging. Met een BHV diploma voelt een werknemer zich sterk en veilig in elke situatie, tijdens én na werktijd.
 

Conclusie

BHV is een essentieel onderdeel van een veilige en zorgzame werkomgeving. Bedrijfshulpverlening is daarom in Nederland verplicht gesteld. Voldoe je aan de wet- en regelgeving voor BHV, dan is er te allen tijden iemand aanwezig die snel en adequaat kan reageren in noodsituaties. BHV, dat is een veilig idee!
 

Veelgestelde vragen over BHV verplichting

Hoe vaak moet een BHV’er op herhaling?

In de wet staat dat je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op peil moet houden. Dit dient ook geregistreerd te worden. Het exameninstituut NIBHV stelt als eis dat een BHV’er ieder jaar een Herhalingscursus BHV moet volgen om up-to-date te blijven. De diploma’s, certificaten en de legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

Is BHV ook verplicht voor vrijwilligersorganisaties?

De Arbowet is sinds 2007 niet meer volledig van toepassing op vrijwilligers. Alsnog hebben vrijwilligers net als werknemers recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Volgens Arboportaal maakt de Arbowet geen onderscheid tussen werknemers in loondienst en vrijwilligers als er binnen een organisatie of bedrijf gewerkt wordt met biologische agentia of gevaarlijke stoffen als asbest, springstoffen, vluchtige stoffen en micro-organismen. In deze gevallen is een RI&E verplicht.

Kan iedereen BHV’er worden?

Iedereen heeft de kans om een BHV’er op de werkvloer te worden, ongeacht de sector waarin je werkzaam bent. Hoewel er geen specifieke toelatingseisen zijn, is het belangrijk dat men fysiek en mentaal in staat is om hulp te bieden als BHV’er.

Hoe weet ik of en hoeveel BHV’ers er in mijn bedrijf aanwezig moeten zijn?

Het aantal BHV’ers wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) welke je wettelijk verplicht dient op te stellen voor jouw bedrijf. SBN kan je hierin adviseren en ondersteunen.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.