RI&E met Plan van Aanpak

Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) breng je alle risico’s van jouw bedrijf of organisatie in kaart die de veiligheid, de gezondheid of het welzijn van jouw medewerkers bedreigen. Denk aan agressie, gevaarlijke stoffen, risicovolle machines, werkdruk en werkhouding. Het beschikbaar hebben van een actuele RI&E en Plan van Aanpak is vanuit de Arbowet verplicht gesteld.

Opzet
De verantwoordelijke (Preventie)medewerker(s) binnen jouw bedrijf wordt/worden nauw betrokken bij de uitvoering van de RI&E. Om je zo doeltreffend mogelijk te begeleiden bij de uitvoering van de RI&E en te waarborgen dat deze na afloop qua methodiek goedgekeurd kan worden, stellen wij de volgende 7 stappen voor:

Stap 1: Voorbereiding
Het op maat maken van de checklists, het maken van werkafspraken en de planning bespreken.

Stap 2: Organisatieonderzoek
Met het Arbo-organisatieonderzoek wordt de stand van zaken met betrekking tot het gevoerde Arbobeleid en de bekendheid ervan bij de medewerkers in kaart gebracht. De aanwezige arbobeleidsnotities worden opgevraagd en bekeken. Met de verantwoordelijk medewerker(s) wordt gesproken over de arbobeleidsnotities en het gevoerde arbobeleid. De bekendheid van het (Arbo)beleid bij de medewerkers wordt getoetst tijdens het gebouw/werkplek gebonden onderzoek door het aanspreken van willekeurige medewerkers.

Stap 3: Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting
Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid om een digitale vragenlijst in te vullen. Hiermee wordt de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de medewerkers in kaart gebracht. Hoe meer medewerkers de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het verkregen beeld zal zijn. In de vragenlijst komen onder andere de volgende thema’s aan bod: werkbeleving, werkdruk, werkstress, omgangsvormen tussen medewerkers onderling en met hun leidinggevende, ongewenste omgangsvormen en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De resultaten worden geanonimiseerd verwerkt in één rapportage per vestiging.

Stap 4: Gebouw-/werkplek gebonden onderzoek
Tijdens deze stap wordt door de Veiligheidskundige een rondgang gemaakt door jouw bedrijf (alle vestigingen). De werkplekken/ruimtes waarvan gebruik gemaakt wordt, worden bekeken. Tijdens deze rondgang worden eventuele risico’s bij de verschillende functies geïnventariseerd. Denk hierbij aan risico’s met betrekking tot fysieke belasting/ergonomie, algehele orde en netheid, BHV-middelen, arbeidsmiddelen, hulpmiddelen, gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen, algehele veiligheid etcetera.

Stap 5: Opstellen overall rapportage
De uitkomsten van de deelonderzoeken worden verwerkt tot een overall rapportage. In deze rapportage worden per gesignaleerd risico/knelpunt de risicoscores en de verbetermaatregelen opgenomen.

Stap 6: Plan van Aanpak
Je dient op basis van de uitgevoerde RI&E een Plan van Aanpak op te stellen, waarvoor SBN een eerste opzet zal aanleveren.

In dit plan wordt aangegeven hoe, binnen welke termijn, en door wie de in de RI&E gesignaleerde risico’s worden opgelost. Indien knelpunten niet opgelost kunnen worden, dient dit goed onderbouwd aangegeven te worden. Het opgestelde Plan van Aanpak wordt vervolgens voorgelegd aan de kerndeskundige (SKO gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist), die hierover een terugkoppeling aan de opstellers geeft. Ook dien je de complete RI&E voor te leggen aan de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Stap 7: Toetsen van de RI&E
Tijdens deze laatste stap wordt de RI&E met het Plan van Aanpak door onze Kerndeskundige getoetst en ontvang je een toetsingsrapportage.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.