Privacy

Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland (SBN) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SBN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan SBN verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Geboorteplaats

Waarom heeft SBN persoonsgegevens nodig?

SBN verwerkt uw persoonsgegevens om u in te kunnen plannen voor een cursus, en/of u aan te melden bij een exameninstituut. Dit dient ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit op het moment van inschrijving. Wanneer u niet de gevraagde persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij niet de gevraagde dienst leveren. Daarnaast kan SBN uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Hier valt onder andere het toesturen van een nieuwsbrief onder.

Worden uw gegevens gedeeld?

SBN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In praktijk komt dit erop neer dat SBN uw persoonsgegevens verstrekt aan het NIBHV indien u een NIBHV examen doet.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

SBN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Echter omdat het kan zijn dat u examens doet die voor de rest van uw leven geldig zijn, vinden wij het noodzakelijk uw gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te wensen. De gegevens die nodig zijn voor het opmaken van facturen worden minimaal 7 jaar bewaard daar wij dit wettelijk verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij SBN. SBN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. In een uitzonderlijk geval houden wij het recht om gebruik te maken van een termijn van 3 maanden om te reageren.

Mochten wij in uw ogen niet goed omgaan met uw gegevens dan behoudt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

SBN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

De tekst van dit Privacystatement kan door SBN worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

Wegens de feestdagen zijn wij op 26 en 27 december 2022 gesloten. We wensen jou een fijne kerst toe.